FM2m SVX-link

           Repeater  SK7HW                                                                                    

           Status: I Drift  

                                                                              

2022-12-12 SA7CND

QTH:

Frekvens:

Uteffekt:

Känslighet:

Antenner:

Antennhöjd:

Hollstorp, Växjö  JO76KU

145,675 MHz      -600KHz skift

20 W

NF = 5 dB

4 x dipoler

160  m agl (TX)

220 m agl (RX)

205 m asl (mastfot)

Analog FM-trafik 2m

·         Subton: 156.7 Hz öppnar

·         Sänder 88,5 Hz  (för tonsquelch)

·         Messages in Swedish

SK7HW kan nås utifrån även på:

·         SvxLink talgrupp 240770

·         EchoLink 24393  (SK7HW-R)

Detta är en sammanfattning. Läs SK7HW Lathund eller Användarmanual (pdf) om hur det fungerar.  Utb-material (pdf).

Repeaterfunktion

Öppning med subton 156,7 Hz (rekommenderas)
(alternativt: PTT+ 1750 Hz ton eller PTT+ DTMF 1, som tidigare).

 • Repeatern öppnar och ger en “dutt” (RGR) när insignalen faller
 • Medan repeatern sen väntar på att koppla ner hörs ett ljud ”dill-ill” så man fortfarande kan göra ett lokalt anrop (eller direkt svara på en aktiv talgrupp)
 • Efter ”da-o” stänger TX och repeatern återgår till passning.

Repeatern identifierar sig regelbundet med morsekod och med talat meddelande med tid ibland.

Repeatern är ansluten till nationella SvxLink som binder samman analoga repeatrar i Sverige.

Repeatern kopplar ner efter 10 minuter med öppen brusspärr, långpratare måste släppa mikrofonen ibland… dutten måste fram.

Lokalt QSO

Lokala QSO fungerar som tidigare: tryck PTT och prata.
Pratet går enbart ut på egna repeatern om den var nere vid anropet, dvs som traditionell repeater.

Anm: om en extern talgrupp är aktiv för tillfället, går pratet också till den talgruppen – plus de SvxLink-repeatrar som passar den talgruppen kommer också att sända ut det.

Grundfakta

 • Du kan alltid direkt besvara anrop med PTT från lokal trafik, inkommande extern talgrupp eller inkommande EchoLink
 • ”En sak i taget”:
  den analoga repeatern kan endast aktivera en funktion /samtal /talgrupp åt gången. När repeatern är upptagen med något är det det för stunden aktuella samtalet eller den aktiva modulen som ”har” repeatern. Inte förrän en modul avslutats eller repeatern stänger är den ledig att återgå till passning
 • Kommandon från handapparat går endast till den lokala repeatern, inte till andra repeatrar
 • Förslag och synpunkter om repeatern är välkomna till sysops: repeater@sk7hw.org

Detta räcker för att använda repeatern.  Om du vill veta mer, se nedan.

Teaser: Vad är klockan? – Tryck PTT, tryck *  släpp PTT…

 

Lokala kommandon för repeatern

Knapparna på handapparaten sänder DTMF-siffror m m under sändning (PTT).
De fungerar som kommandon till den lokala repeatern.

Vänta lite tills repeatern är uppe ordentligt innan du sänder DTMF-kommandon.

”Svxlink och EchoLink mellan repeatrar är bara för att prata” (inga kommandon).

Nyhet:
Man får, men måste inte, avsluta DTMF siffer-kommandon med # .
# är bara obligatoriskt för att avsluta en modul eller ett EchoLink-samtal.
Detta används av repeatrar Öland, Norrköping, Växjö, Kristianstad. Det dock inte svxlink standard. Så är man inom täckningsområde för annan svxlink repeater så ska man även slå # efter DTMF-kommando, t.ex 51# i stället för 51 på denna repeater.
Vill man ha detta som vana i fngrarna, sänder man alltid avslutande # efter DTMF-kommandon.

Allmänna DTMF-kommandon till repeatern:

*   med PTT Säger repeaterns ID, tid
0

Hjälpfunktion för svxlink repeatern eller i en modul.

Obs: Avaktivera hjälpfunktionen med #

1 Modul Papegoja aktiveras
2 Modul EchoLink aktiveras för utgående EchoLink-anrop
5 Aktiverar modul väderinfo från flygplatser (METAR)
 # Avsluta aktiv modul:
Papegoja, EchoLink; MetarInfo eller hjälpfunktion

1 Papegojan på SK7HW

Lyssna hur din modulation låter när du sänder: aktivera modul Papegojan, sänd 1
Sänd och prata. Lyssna.
Avsluta alltid Papegojan: sänd fyrkant #

2 EchoLink på SK7HW

Med DTMF-kommando 2 aktiverar du EchoLink på repeatern. Då kan du från handapparaten via repeatern lyssna på /prata med andra EchoLink-noder, t.ex på mobil /dator.

För att besvara anrop från EchoLink, behöver du inga DTMF-knappar. Tryck PTT och prata.

I EchoLink på repeatern kan du:

 • anropa aktiva EchoLink-stationer (noder) med deras nodnummer +
  eller med sökfunktionen, se nedan
 • Du kopplar ner från senaste anslutna EchoLink-samtal med enbart fyrkant #.
 • Avaktivera EchoLink med fyrkant # !

OBS! Man får inte ansluta till repeatern både via talgrupp och EchoLink samtidigt (rundgång).

Anm: Efter systemomstart kan EchoLink ta upp till 5 minuter att aktiveras.

Subkommandon i modul EchoLink

0     med PTT Hjälp-information
1 Läs upp alla anslutna EchoLink-stationer
2 Läs upp repeaterns lokala EchoLink ID (nr)
4 Koppla upp igen till senaste EchoLink-nod
6* Uppkoppling mha sökfunktion på anropssignal
#
#
Avslutar EchoLink-uppkoppling
Avslutar sen
modul EchoLink

EchoLink uppkoppling mha sökfunktion (callsign)

Ett sökkommando efter EchoLink-nummer (som är online) på anropssignaler och repeatrar inleds med  6*   Ex:  6 * 75 75 *      ( dvs SK7J…)

1 övriga tecken     2 ABC    3 DEF

4 GHI                     5 JKL    6 MNO

7 PQRS                  8 TUV    9 WXYZ

*                          0                  #

Om sökningen ger svar:

 • Om du vill ansluta via repeaterns EchoLink till en av träffarna, t.ex nr 1, sänder du: 1
 • Om du inte vill ansluta till någon i listan, avbryt genom att sända #
 • Blir det för många träffar säger repeatern ifrån – ange då snävare sökning.

5 Väderinformation på SK7HW (METAR)

Sänd 51 för lokal väderrapport (Växjö).

Sänd 50 för mer hjälp för andra väderstationer.

Sänd 5  för att starta och gå in i modul MetarInfo, och där 0  för hjälpen.

Avsluta MetarInfo med PTT + # om den startats med 5

Anm: Ibland misslyckas hämtning av Metar-rappport och då säger repeatern ”Metarinformationen ogiltig”. F.n får man då vänta till nästa rapport en halvtimme senare.

SvxLink på repeatern för extern kommunikation

Talgrupper

Bara stationer som aktiverat samma talgrupp kan höra varandra.
I nätet används talgrupper för att separera trafiken.

På en repeater kan endast en talgrupp vara aktiv samtidigt (lokal eller extern).
Vår repeater är sammankopplad med många andra repeatrar i landet via svxlink. SK7HW repeater passar några talgrupper, så de hörs automatiskt när det är trafik på dem.

Innan repeatern stänger kan man helt enkelt kan trycka PTT och sända på den talgrupp som du hör.

Passade talgrupper (kommandon till höger om du vill aktivera en talgrupp för att anropa där):

240 Nationell talgrupp Sverige (passas) 91 240     med PTT
2407 Talgrupp SM7 (passas) 91 2407
24072 Kronoberg (passas) 91 24072
24077 Småland (passas) 91 24077

Exempel på andra talgrupper (passas ej):

2400 – 2407 Distrikt SMx, t.ex 2406 = SM6 91 2406   för SM6
24078 Öland-repeatrarna 91 24078   

En ”91”-vald extern talgrupp är bara aktiv så länge repeatern är öppen om ingen trafik inkommer därifrån. Dvs välj och prata. Vill du bara lyssna (passa), använd 94#.

Några talgrupps-kommandon:

Säger aktuell talgrupp på repeatern 9 *       med PTT
Säger repeaterns ID, tid och subton *
Gå tillbaka till tidigare vald talgrupp 91
Gå till lokal hemtalgrupp, passning av tills rep. stänger 910
QSY  (byt talgrupp i samtal, ej störa andra repeatrar) 92    (se nedan)
Följ med i senaste QSY i efterhand om man bara lyssnat 93
Tillfällig passning av extra talgrupp, ex SSA-bullen (60 min) 94 tg ,  ex 94 24070

För minnet:

 • PTT om du vill sända i en aktiv talgrupp som hörs
 • 91… när du vill välja och sen sända i en extern talgrupp
 • 910 för att stänga av vald extern talgrupp
 • 94… när du bara vill lyssna på en extern talgrupp (passning 60 min)

QSY (talgrupp) 92, 93

Vid QSY flyttas bara de repeatrar som deltagit i samtalet över till en ny talgrupp. Övriga repeatrar friläggs. Om du bara lyssnat och vill följa med i QSY, tryck PTT inom 15 sek. (Efter det kan du sända 93 för att följa med)

Det är ”vett & etikett” att QSY om det verkar bli långprat med annan repeater.

Handapparat

Subtoner (CTCSS) för SK7HW för att direkt vid PTT aktivera andra talgrupper på repeatern (lägg in kanaler med samma frekvens och offset men olika subton):

 88.5 Hz 240  Nationell talgrupp
123 Hz 2400  SM0
233.6 Hz 2401  SM1
146.2 Hz 2402  SM2
141.3 Hz 2403  SM3
151.4 Hz 2404  SM4
91.5 Hz 2405  SM5
196,6 Hz 2406  SM6
210.7 Hz   (ej standard) 2407  SM7

Svxlink