Historik

» Läs klubbens fullständiga historiska berättelse skriven av SM7DBD Nils-Olof Karlberg

Klubbens historia och hur det började

Efter andra världskrigets slut annonserade några radioamatörer ett upprop till radiointresserade i Växjö att bilda en radioklubb. Den 28:e februari 1946 samlades 31 intresserade på Skåres konditori och beslöt bilda Växjö Kortvågsamatörer. Styrelse valdes med SM7XY, Sture Jönsson som ordförande.

Föreningen var redan från början mycket livaktig och sammanträdde minst en gång i månaden på Skåres konditori och andra lokaler, bl.a. på I11. Vid sammanträdena höll någon, oftast en medlem, föredrag eller demonstrerade någon utrustning.

73 dé Sven SM7UE

1:a protokollet.

§ 1
Herr Sture Jönsson hälsade å de inbjudandes vägnar, de närvarande välkomna, samt höll en kort resumé över sändareamatörhobbyn och dess problem. De nya bestämmelser, som väntas bliva gällande för sändaramatörer relaterades.

§ 2
Herr Sture Jönsson valdes till tillfällig ordförande.

§ 3
Ordet fritt. Diskussion om klubbildning. Mötet beslutade enhälligt att klubb skulle bildas.

§ 4
Klubben döptes till Växjö Kortvågsamatörer.

§ 5
Diskuterades styrelsens sammansättning. Beslöts att styrelsen skulle bestå av: ordf. v. ordf. sekr. v. sekr. kassör. Dessutom två revisorer samt en revisorsuppleant.

§ 6
Val av styrelse. Valda blevo: Herr Sture Jönsson, Bertil Kronström, Thure Sjöhand och Gumme-Kurt Wedell, samtliga från Växjö samt Herr Sven-Torsten Frostell från Alvesta. Vidare herrar Gustav Eriksson, Kurt Stålmark, Tore Hammarström alla från Växjö

§ 7
Styrelsen uppdrogs att till nästa möte utarbeta förslag till stadgar

§ 8
Mötet avslutades vid kaffebordet.
Herr Bertil Kronström demonstrerade en ”Swetheart” och talade några ord om amatörernas svårigheter i Norge under kriget.

1a styrelsemötet, samma dag och plats.

Protokoll.

§ 1
Styrelsen konstituerade sig.
Ordf. Herr Sture Jönsson, Växjö
V Ordf. Herr Bertil Kronström, Växjö
Sekr. Herr Gumme-Kurt Wedell, Växjö
V Sekr. Herr Sven-Torsten Frostell, Alvesta
Kassör. Herr Thore Sjöstrand, Växjö
Revisor. Herr Gustav Eriksson, Växjö
Revisor. Herr Kurt Ståhlmark, Växjö
Revisor suppl. Tore Hammarström, Växjö

§ 2
Styrelsen beslutade en första avgift på två(2:-) kronor per medlem, vilken inkasserades.

§ 3
Åt sekreteraren uppdrogs att efterhöra möjligheten av att få disponera regementets signallektionssal för telegrafi utbildningen

§ 4
Åt sekr. uppdrogs att införskaffa upplysningar från SSA. angående lokal föreningars utformning

§ 5
Beslutades om styrelsemöte fredagen den 15 mars 1946

§ 6
Avslutades mötet.

 

Funnet i QTC nr 12 1949.
H O B B Y U T S T Ä L L N I N G  I  V Ä X J Ö


Från v. till h.:SM7AML, SM7ABL, SM7MK, SM7XY, SM7AQH och SM7ABJ

Om amatörtelevision varit 100-procentig, skulle ovanstående bild ha på flertalet skärmar omkring månadsskiftet sept. – okt. Då så tyvärr ej är fallet, visas den nu genom QTC som qrm-fri stillbild.
Den är från hobbyutställningen i Växjö, där kortvågsklubben – klubben deltog med en station i trafik plus en hel del hemgjorda radiogrejor från kristallmottagare mod. 1923 till oscilloskop och hembyggda mätinstrument.

Stationen och signalen var -7XY:s, men op. skiftade. Frånsett ett par kvällar voro condsen goda, och på 40 m blev det QSO på löpande band, särskilt över de två veckoslut vi körde.
Tack boys, för alla trevliga kontakter, brev och QSL! Vårt utlovade QSL är nu 100-procentigt distribuerat.

Ett  QSL-kort som jag har fått låna av en något äldre version av SM7ABL än den yngling ni ser på fotot här nedan

Då det kan tänkas, att det anornas flera utställningar i landet med amatörradio följer här nåra ord som eftermäle. Då ni får kontakt med en utställningsstation, beskriv då inte varje skruv och mutter i hela sändaren.
Om ni gör det, så gör det i etapper och om möjligt på klart språk. Med andra ord: gör hellre passen många och korta än få och långa. det kan förekomma QRM på ett amatörband.

Och så ang. ringqso. Ett säkert sätt att få kontakt är att tona in på frekvensen och ge ett kort call. Det går smidigt och är trevligt, rätt använt. Vid ett tillfälle då condsen voro goda duggade anropen eller rättare inropen tätt.
På några minuter hade vi 9 stycken antecknade och vi pyste av välbehag. Folket fick också se och höra att det finns amatörer i luften och till på köpet trevliga sådana.
Men säg den fröjd som varar beständigt, Då vi »ropat upp« de antecknade, satte ett helt vanligt ringqso i gång, A till B, B till C, C till D etc.
Då alla voro trevliga och gärna ville vara artiga både mot oss och vår publik tog det ju lite tid från varje och vi räknade ut att vi inte kunde få en syl i luften den närmaste timmen.
Det var rena mottagningsstationen. Bland så många och under så lång tid är det alltid några som fadar ut.

En vänlig själ bröt dock ringen och allt fick en »Happy end«. Dagen efter fick vi ett längre lyssnarbrev från allas vår Ossian.
Han tyckte att utställningsstationen skall betraktas som huvudstation och helt dirigera trafiken och inte bli fråntagen ordet.
Även om det hela inte är så riksviktigt, skadar det kanske inte med ett litet omnämnande.
Vad som är över 3 i ett ringqso är för mycket, detta gäller enligt mitt eget förmenande under alla förhållanden.

Så till slut några ord som -7LA:s OW yttrade vid ett QSO med honom. Det gällde avslutande av ett QSO, vilket som bekant kan vara »tidsödande.
Vad som är gemensamt för så gott som alla amatörer är att de ha svårt att skiljas efter ett QSO.
De är som ett förälskat par, tar adjö den ena gången efter den andra, och när de så äntligen skiljs, är det med en innerlig önskan om att ha det så gott och förhoppning om att få träffas så snart som möjligt igen.
« Ja det är precis huvudet på spiken, Elisabet! Sådana är vi allesammans. Din Algot utgör inget undantag!

 

Funnet i QTC nr 11 1974

Från Distrikt och klubbar.
KRONOBERGARNA ORGANISERAR SIG

Nu har också amatörerna i Kronobergs län organiserat sig. Vid ett möte i Växjö den 10 september bestämdes att den nya föreningen skall heta Kronobergs Sändareamatörer.

Tidigare har förekommit mötesverksamhet av oorganiserat men trivsamt slag, s k ”hemma-hos-varandra”-träffar i Växjö under många år. Det växande antalet amatörer har dock gjort det svårt att fortsätta en gemenskap av den typen, utan att någon blir lämnad utanför. För att förbättra sammanhållningen kronobergsamatörerna emellan, och för att om möjligt utöka aktiviteterna något – efter gängse amatörklubbsmodell t ex med klubblokal, klubbstation, byggverksamhet, rävjakt etc. – sammankallades till förberedande träffar två gånger under våren 1974, i syfte att bilda en förening. Intresset visade sig vara stort och en interimsstyrelse tillsattes för att skriva stadgeförslag osv. Inom parentes kan sägas att stadgarna utgör en syntes av det bästa hos ett antal stadgar från andra klubbar – tack för hjälpen!

Så var det dags för det konstituerade årsmötet den 10 september. Den välvilliga församlingen gick i stort sett med på det som föreslogs av interimsstyrelsen.
Till ordförande valdes SM7BUR Göran Almemo, och i övrigt består styrelsen av SM7MO, SM7ALA, SM7AYB och SM7BIE.

Överst på programmet står givetvis att skaffa en klubblokal. I övrigt är planerna inte fixerade ännu, men allt talar för att vi kommer att försöka med rävjaktsverksamhet.
I övrigt blir det aktiviteter av sedvanligt slag. Samarbete med andra klubbar är vi givetvis mycket intresserade av.

Hälsningar från
Kronobergs Sändareamatörer
genom SM7ALA/Bengt

Text och bild SM7ALA